Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất đai bằng tiếng anh

Hợp đồng chuyển nhượng đất đai được thành lập thành văn bản, có công chứng tại cơ quan nhà nước với nội dung và điều khoản theo quy định và sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua

mẫu dịch hợp đồng mua bán đất đai tiếng anh

Dịch thuật Hồng Linh xin chia sẻ đến mẫu hợp đồng mua bán đất đai bằng tiếng anh chuẩn nhất với đầy đủ thông tin quy định, điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ của bên bán và bên mua

Mẫu hợp đồng mua bán đất đai bằng tiếng anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

HỢP ĐỒNG

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

CONTRACT

for transfer of land use right and ownership of land-attached assets

 

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2011, trước mặt Công chứng viên Văn phòng công chứng ……………, chúng tôi gồm:

Today, dated 23 June 2011, in the presence of the Public Notary of  ……..Public Notary Office, we are:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là Bên A)

TRANSFEROR (Hereinafter referred to as party A)

Ông ………………..; sinh năm …..; CMND số:   ……………….. cấp ngày ……………….. tại ……………….. cùng vợ là bà ………………..  ; sinh năm …..; CMND số:   ……………….. cấp ngày ……………….. tại ………………..; cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại  ………………..

Mr. ………………..; Year of birth: …… ; ID card No.: ………………..; Date of issue………………..; Place of issue: ……………….., and his wife, Mrs. ………………..; Year of birth: ….; ID card No.: ………………..; Date of issue: ………………..; Place of issue: ………………..

Permanent residence: …………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là Bên B)

TRANSFEREE (Hereinafter referred to as party B)

Mr/Ms. ………………..; Year of birth: …… ; ID card No.: ………………..; Date of issue………………..; Place of issue: ………………..

Permanent residence: ………………….

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thỏa thuận sau đây:

The two parties have mutually agreed to enter into the Contract for transfer of land use right and ownership of land-attached assets with the following terms and conditions:

Điều 1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng

Article 1: Transferred land use right and ownership of land-attached assets

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bên A theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số          vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số           do UBND                cấp ngày                và trích lực bản đồ địa chính, cụ thể như sau:

Details on the land use right and ownership of land-attached assets of Party A in accordance with the Certificate of land use right No.             with reference number No.          issued by the People’s Committee of                on                        and extract of cadastral map are as follows:

 1. Quyền sử dụng đất
 2. Land use right:

– Thửa đất số: 48

– Land lot No.: 48

– Diện tích: 89.7 m2 (Tám mưới chín phẩy bẩy mét vuông)

– Area: 89,7 m2 (Eighty nine point seven square meters)

– Địa chỉ thửa đất:

– Location of the land lot:

 1. Tài sản gắn liền với đất:
 2. Land-attached assets:

Nhà ở khung chịu lực 03 tầng, mái BTCT, móng gia cố cọc bê tong, diện tích xây dựng: 89,7 m2, diện tích sàn: 269,1 m2, năm xây dựng: 2011

A 03-storey house with load-bearing frame, reinforced concrete roof, concrete pile foundation, and construction area of 89,7 m2, floor area of 269,1 m2 built in 2011.

Điều 2: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Article 2: Transfer price and payment method

 1. Giá chuyển nhượng: Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng là 800.000.000 đồng Việt Nam (Tám trăm triệu đồng Việt Nam)
 2. Transfer price: The transfer price agreed by the two parties is VND 800,000,000 (Eight hundred million Vietnamese dong).
 3. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt (đồng Việt Nam).
 4. Payment method: In cash Vietnamese dong).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Article 3: Rights and obligations of Party A

 1. Bên A giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đúng tình trạng hiện hữu và đúng thời hạn đã quy định trong hợp đồng, đồng thời giao đủ toàn bộ hồ sơ có liên đến thửa đất nói trên cho Bên B cùng với các điêu kiện đã nêu ở Điều 2 hợp đồng này.
 2. Party A shall hand over the land use right and ownership of land-attached assets which are in their current condition within the time limit stipulated in the contract, and at the same time hand over all documents related to the above-mentioned land lot to Party B together with the conditions stated in Article 2 of this contract.
 3. Nhận tiền của Bên B theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 4. Party A shall receive payment of Party B according to the method agreed in the contract.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Article 4. Rights and obligations of Party B

 1. Nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ hồ sơ về tài sản đã nhận chuyển nhượng.
 2. Party B shall receive the land use right and ownership of land-attached assets together with all documents related to the transferred assets.
 3. Trả đủ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Bên A theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.
 4. Party B shall make full payment for the transfer of land use right and ownership of land-attached assets to Party A as agreed in the contract.
 5. Đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 6. Party B shall register the land use right and ownership of land-attached assets at the competent authority in accordance with the law.

Điều 5. Điều khoản chung

Article 5. General terms

 1. Hợp đồng này được lập thành 05 bản, Văn phòng công chứng ……………. Lưu một bản, Bên A giữ một bản, 03 bản giao cho Bên B (trong đó Bên B giữ 01 bản; Bên B có trách nhiệm gửi Chi cục thuế 01 bản và 01 bản gửi UBND …………… để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)
 2. This contract is made in 05 original copies. Thanh Do Public Notary Office keeps 01 copy, Party A keeps 01 copy, party B keeps 03 copies (in which Party B keeps 01 copy, Party B takes responsibility for submitting 01 copy to the Sub-Department of Taxation and 01 copy to the People’s Committee of Hai Duong city for issuance of Certificate of land use right and ownership of house and other land-attached assets).
 3. Hai bên đã nghe đọc lại hợp đồng, đã hiểu và đồng ý các điều khoản ghi trong hợp đồng và cùng ký tên (điểm chỉ) dưới đây.
 4. The two parties have read again, fully understood, and agreed to the terms of this contract, and affixed their signatures (fingerprints) as below

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

TRANSFEROR

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

TRANSFEREE

Nếu bạn cần điều chỉnh thông tin bản hợp đồng dịch thuật tiếng anh cho việc mua bán đất đai hãy liên hệ đến Dịch thuật Hồng Linh để được hỗ trợ dịch thuật nhanh nhất

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT HỒNG LINH

 • Địa chỉ 1:Số nhà 8C ngách 29 Ngõ 68 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Email: dichthuatnhanhhanoi@gmail.com
 • Điện thoại: 0967 226 936 – 0932 218 768

Các tin khác
Ý kiến khách hàng
 • Tôi tin con đường các bạn đã đi là đúng hướng, sự tâm huyết của các bạn là bài học cho tôi. Tài liệu dịch tốt, hỗ trợ khách hàng tốt, Chúc các bạn thành công!

  anh-minh-tuan
  • Anh Minh Tuấn
  • Công ty B
 • Tôi rất hài lòng vềthái độ phục vụ, chất lượng và giá cả dịch thuật công chứng tại Hồng Linh. Chúc công ty ngày càng phát triển hơn nữa!

  Chị Thu Minh
  • Chị Minh
  • Công ty A
Hỗ trợ khách hàng

Dịch thuật Hồng Linh

Hotline: 0967 226 936

Skype: dichthuatnhanhhanoi

Facebook: dichthuathonglinh

Email: dichthuatnhanhhanoi@gmail.com