Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng bằng tiếng anh chuẩn

Hợp đồng nguyên tắc  tiếng anh là hợp đồng khung, là cơ sở để các bên tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế chính thức, nó thể hiện thỏa thuận mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó và nó cũng bao gồm các điều khoản như  1 hợp đồng chính thức

Mẫu hợp đồng nguyên tắc tiếng anh

Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng tiếng anh

Công ty dịch thuật Hồng Linh xin gửi đến bạn mẫu hợp đồng nguyên tắc tiếng anh chuẩn theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và Bộ luật dân sự 2015

Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng sữa bằng tiếng Anh chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

PRINCIPAL CONTRACT

 “Re: purchase and sale of milk”

“V/v: Mua bán sữa”

 • Căn cứu Bộ luật Dân sự và Luật thương mại đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa họp X, kỳ hợp thứ 7, thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;
 • Pursuant to the Civil Code and the Commercial Law adopted by the 10th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 7th session dated 14 June 2005 with the effect from 01 January 2006;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên;
 • Based on the demand and capability of the two parties,

Hôm nay, tại văn phòng ………………………………….., đại diện hai bên gồm có:

Today, at the head office of …………………………., representatives of the two parties consist of:

I – BÊN A:

I – PARTY A:

Địa chỉ                         :

Address                       :

Mã số thuế                  :

Tax code                     :

Người đại diện           :                       Chức vụ:

Represented by         :                       Position:

II – BÊN B:

II – PARTY B:

Địa chỉ                         :

Address                       :

Mã số thuế                  :

Tax code                     :

Người đại diện            :                       Chức vụ:

Represented by           :                       Position:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau:

The two parties have mutually agreed to enter into this contract with the terms as follows:

Điều I. Nội dung hợp đồng

Article I. Contents of contract

– Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua các loại sản phẩm sữa do Bên A phân phối.

– Party A agrees to sell and Party B agrees to buy milk products distributed by Party A.

– Giá trị chứng thực của hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận thống nhất. Giá cả theo thị trường tại từng thời điểm thực hiện, số lượng theo từng đơn hàng Bên A đặt hàng của Bên B.

– The authentication value of the contract shall be agreed upon by the two parties. The prices shall be based on the market from time to time and the quantity shall be as per each order of party A.

Điều II. Chất lượng, tiến độ giao hàng

Article II. Quality, delivery schedule:

 1. Chất lượng: Bên A chịu trách nhiệm với Bên B về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm, chủng loại theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng mới 100%.
 2. Quality: Party A is responsible to Party B for product quality, orgin and categories according to the standards of the manufacturer. The products shall be 100% brand new.
 3. Tiến độ giao hàng: Khi Bên B có nhu cầu mua hàng, Bên B thông báo trước cho Bên A 02 ngày, Bên A có trách nhiệm cung cấp đủ số lượng và chủng loại sản phẩm theo yêu cầu của Bên B.
 4. Delivery schedule: When Party B wants to buy products, Party B shall give a 02-day notice to Party A. Party A shall be responsible for providing products in sufficient quantity and proper categories at the request of Party B.

Điều III. Phương thức thành toán, chế độ bảo hành

Article III. Payment method, warranty

 1. Phương thức thanh toán: Bên B thành toán cho Bên A bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt trong vòng 7 ngày kể từ ngày Bên B nhận đủ số lượng hàng theo yêu cầu, hóa đơn tài chính đúng quy định của nhà nước.
 2. Payment method: Party B shall make payment to Party A by bank transfer or in cash within 7 days from the date on which Party B receives the required quantity of goods, financial invoice stiplulated by the government.
 3. Chế độ bảo hành: Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, trong thời gian bảo hành nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thu của bên B thì bên A phải có trách nhiệm đổi hàng và bồi hoàn giá trị thiệt hại cho bên B.
 4. Warranty: The products shall be covered under warranty in accordance with the manufacturer’s standards. During the warranty period, if a product fails to meet requirements on quality, affecting the salability of Party B, then Party A shall have responsibility for exchanging goods and reimbursing the value of damage to Party B.

Điều IV. Trác nhiệm mỗi bên

Article IV. Responsibilities of each party

 1. Trách nhiệm của Bên A:
 2. Responsibilities of Party A:

– Giao hàng theo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và tiến độ giao hàng.

– Delivering goods which meet requirements on quantity, quality, categories and schedule.

– Chịu trách nhiệm nguồn gốc hàng, hóa đơn tài chính khi giao hàng.

– Being responsible for origin of goods, financial invoice upon delivery.

 1. Trách nhiệm của Bên B:
 2. Responsibilities of Party B:

– Bố trí giám sát việc thực hiện giao hàng.

– Appointing staff to supervise the delivery and receipt of goods

– Tiếp nhận và nghiệm thu hàng khi bên A giao.

– Receiving and taking over goods upon the delivery of Party A

– Thanh toán cho bên A giá trị hợp đồng theo quy định tại điều 3 của hợp đồng này.

– Making payment to Party A for the value of the contract as stipulated in Article 3 of this contract.

Điều V. Điều khoản thực hiện

Article V. Terms of implementation

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2017.

This contract takes effect from the date of signing to the end of 31 December 2017.

Khi hợp đồng hết hiệu lực, trong vòng 30 ngày, nếu hai bên không có gì vướng mắc, Hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý.

Within 30 days after the expiration of the contract, if there is no problem between the two parties, this contract shall be automatically liquidated.

Hợp đồng này được laaoj thành 02 bản. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữa 01 bản để thực hiện.

This contract is made in 02 original copies. Party A retains 01 copy and Party B retains 01 copy for implementation.

ĐẠI DIỆN BÊN A
REPRESENTATIVE OF PARTY A
ĐẠI DIỆN BÊN B
REPRESENTATIVE OF PARTY B

Khi nào thì ký hợp đồng nguyên tắc bằng tiếng anh

Hợp đồng nguyên tắc bằng tiếng anh có nhiệm vụ thay thế cho hợp đồng chính thức trong các trường hợp các bên chưa xác định được khối lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ và muốn kí kết hợp tác với nhau trong 1 khoảng thời gian nhất định.
Dịch thuật Hồng Linh là công ty dịch thuật tiếng anh có trên 5 năm kinh nghiệm dịch mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng tiếng việt sang tiếng anh và ngược lại. Hãy liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có vướng mắc trong vấn đề dịch hợp đồng nguyên tắc bán hàng qua hotline 0967 226 936 – Ms. Linh

Các tin khác
Ý kiến khách hàng
 • Tôi tin con đường các bạn đã đi là đúng hướng, sự tâm huyết của các bạn là bài học cho tôi. Tài liệu dịch tốt, hỗ trợ khách hàng tốt, Chúc các bạn thành công!

  anh-minh-tuan
  • Anh Minh Tuấn
  • Công ty B
 • Tôi rất hài lòng vềthái độ phục vụ, chất lượng và giá cả dịch thuật công chứng tại Hồng Linh. Chúc công ty ngày càng phát triển hơn nữa!

  Chị Thu Minh
  • Chị Minh
  • Công ty A
Hỗ trợ khách hàng

Dịch thuật Hồng Linh

Hotline(zalo): 0967 226 936/0932218768

Skype: dichthuatnhanhhanoi

Facebook: dichthuathonglinh

Email: dichthuatnhanhhanoi@gmail.com